งบประมาณ
 

 

 
 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส่วนที่๑)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส่วนที่๒) 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ส่วนที่๓)  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ส่วนที่ ๑) 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ส่วนที่ ๑)  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ส่วนที่ ๒) 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๑(ส่วนที่ ๒) 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ส่วนที่ ๓) 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ส่วนที่ ๓)

 

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(ส่วนที่ ๑)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(ส่วนที่ ๒)
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(ส่วนที่ ๓)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(๑)
ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(๒) 
ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖(๓)