แผนพัฒนา
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ และเปลียนแปลงฉบับที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) 
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๔๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๔
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๕
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๗
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
ผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
แผนพัฒนาสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) บัญชีครุภัณฑ์
ผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่ ๑ 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) สว่นที่ ๒ 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่ ๓ ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ส่วนที่ ๓ ความเชื่อมโยงในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์เทศบาล 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แผนผังยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสำหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ บันชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี) 
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิมเติมฉบับที่ ๓ ส่วนที่ ๑
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิมเติมฉบับที่ ๓ ส่วนที่ ๒    

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิมเติมฉบับที่ ๒ ส่วนที่ ๑  
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ 
รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ ยุทธศาสตร์ ๘ 
สรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิมเติมฉบับที่ ๒

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ และเปลียนแปลงฉบับที่ ๑ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับ ๑ และเปลียนแปลงฉบับที่ ๑ ส่วนที่ ๑ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับ ๑ และเปลียนแปลงฉบับที่ ๑ ส่วนที่ ๒
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับ ๑ และเปลียนแปลงฉบับที่ ๑ ส่วนที่ ๓
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับ ๑ และเปลียนแปลงฉบับที่ ๑ ส่วนที่ ๔
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติมฉบับ ๑ และเปลียนแปลงฉบับที่ ๑ ส่วนที่ ๕   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ส่วนที่ ๑ 
แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑
แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๒
แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๔
แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๕
แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๖
แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๗
แบบ ผ.๐๑ บัญชีโครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๘
 

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๓

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒ 
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ส่วนที่ ๑
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ ส่วนที่ ๒   

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านคมนาคม 
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โป่รงใส่ มุ่งเน้นประชาชน 
           บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
           บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
           บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
           บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
           บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
           บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
           บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ ๗   
          บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ ๘  
          บัญชีสรุปโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         แบบประเมินคุณภาพของแผน แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๖๐) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓) 
           แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓) 
           แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓) 
           แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๓)  

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒)
           แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) 
           แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) 
           แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๖๐) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒) 
           แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ๒๕๕๘-๒๕๖๐) (เพิ่มเติมฉบับที่ ๒)

ระกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
               แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐
               ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา
               ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
               ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
               ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวช
               ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
               ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการคมนาคม 
               ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน
               บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)

 ประกาศ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๙(เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗
               แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๑)
               แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๒)
               แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๓)
               แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ (เพิ่มเติมฉบับที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗(๔)

ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙)
แผนพัฒนาสามปี(๒๕๕๗-๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมของเด็ก เยาวช
ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ การพัฒนาด้านการคมนาคม
ยุทธศาสตร์ที่   ๘  ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย  โปร่งใส่ มุ่งเน้นประชาชน  ให้มีประสิทธิภาพทันสมั ยโปร่งใส มุ่งเน้นประชาชน

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)