ข้อมูลเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตําบลศรีสุนทร มีเนื้อที่ประมาณ 20,597 ไร่ หรือประมาณ 32.95 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศ
ใต้ของอําเภอถลาง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากอําเภอถลางประมาณ 4 กิโลเมตร...
อ่านต่อ [PDF]
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์การพัฒนา "ศรีสุนทรเมืองประวัติศาสตร์  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  มุ่งพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาล"
อ่านต่อ [PDF]
งบการเงิน
งบประมาณปี 2555
โครงสร้างองค์กร
 
 
บทบาทหน้าที่

อ่านต่อ [PDF]
    สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถแบ่งได้เป็น7ด้าน
  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน
  4. ด้านการวางแผน
  5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทีพยากรธรรมชาติ
  6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7. ด้านการสนับสนุนภารกิจของราชการ